Preguntes i dubtes en relació a l’activitat econòmica i les afectacions en motiu de la crisi del Coronavirus

18 març 2020 – Des de Garrotxa Activa us fem un recull de preguntes en relació a les afectacions que pot tenir l’activitat econòmica per la crisi del Coronavirus, que afecti a autònoms/es i empreses.

 

COM PUC CONÈIXER ELS ESTABLIMENTS QUE TENEN SUSPESA LA SEVA OBERTURA? Aneu a l’apartat annex 1 del Real Decret 463/2020: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

 

SI EL MEU ESTABLIMENT TÉ SUSPESA L’OBERTURA AL PÚBLIC, PUC SEGUIR TREBALLANT?

Es pot seguir treballant a porta tancada si és possible i sempre observant les mesures d’higiene i seguretat en la salut en el lloc de treball i envers el coronavid-19 (distància de seguretat, medis per a la higiene, ús de guants, ús de mascaretes, etc.).

En els casos d’establiments de restauració es poden seguir rebent i prestant servei a les comandes en línia.

 

TINC UN ESTABLIMENT DEL QUAL NO EN TINC SUSPESA L’OBERTURA AL PÚBLIC, QUÈ HE DE FER? En el cas de tenir un establiment el qual la seva obertura al públic no està suspesa, s’ha de garantir la distància mínima entre persones treballadores i consumidores/usuàries i es pot dotar d’equipament específic de protecció juntament amb un protocol de col·locació i retirada ordenats ja que poden ser un focus de contagi per la seva pròpia naturalesa d’ús.

 

TINC A PERSONES TREBALLADORES EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT, QUÈ HE DE FER?

La persona treballadora que es troba en situació de confinament ha de demanar la baixa per incapacitat temporal al servei públic de salut o, si escau, a les Mútues col·laboradores.

Cal recordar a la persona treballadora que presenta símptomes o que està en situació de confinament que no ha d’acudir als recintes hospitalaris i d’assistència mèdica sinó que ha d’aconseguir l’assistència mèdica trucant als números de telèfon 061 i 112.

 

TINC A PERSONES TREBALLADORES QUE PRESENTEN SÍMPTOMES DE CONTAGI DE COVID-19, QUÈ HE DE FER?

El més recomanable és indicar que marxi al seu domicili, procedint a un aïllament preventiu, i truqui als telèfons d’assistència sanitària establerts. És recomanable identificar a aquelles persones treballadores que han pogut estar en contacte directe i estret amb la persona que presenta símptomes per a procedir de la mateixa manera.

 

ALGUNES PERSONES TREBALLADORES ES NEGUEN A VENIR A TREBALLAR, QUÈ HE DE FER?

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball en motiu del Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé tractar d’oferir altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d’hores, permís retribuït). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d’acudir al seu lloc de treball. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s’arribi a un acord se’ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

 

PUC DONAR VACANCES A LES PERSONES TREBALLADORES AMB MOTIU DEL CONTEXT ACTUAL DEL CORONAVID-19?

No es poden imposar les vacances unilateralment per part de l’empresari/a, s’ha d’arribar a pacte amb la persona treballadora. Però en cap cas es pot considerar una mesura flexibilitzadora.

 

ALGUNES PERSONES TREBALLADORES TENEN POR DE SER MULTATS PER QUE NO TENEN COM JUSTIFICAR QUE ESTAN ANANT A TREBALLAR.

Oficialment no existeix obligació d’acreditar el desplaçament a les forces i cossos de seguretat, però en vista de la pràctica que s’està duent a terme us hem elaborat un model de certificat per a justificar el desplaçament per raó de treball.

 

PER A QUANTES PERSONES TREBALLADORES ES POT FER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ?

Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l’expedient de regulació d’ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada.

 

DURANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS CONTRACTES DE TREBALL S’HAN DE SEGUIR PAGANT SALARIS? I LA COTITZACIÓ (QUOTA PATRONAL)?

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà la obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.

Sí, durant el període de suspensió dels contractes de les persones treballadores, l’empresa ha de seguir cotitzant pel 100% de la quota patronal. La base de cotització serà la mitjana de les bases dels darrers sis mesos cotitzats.

 

HI HA LÍMITS EN QUANT A LA DURACIÓ TEMPORAL DE L’EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ?                                                     Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decreto 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.