A partir de l’1 d’agost, augment de l’ITP

 

 

El 22 de juliol del 2013 es va publicar al DOGC la Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles. Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 d’agost de 2013 i, en el seu article únic, modifica la lletra a) de l’article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:

a) La transmissió d’immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%.

Us deixem un breu resum dels canvis que recull:

  • Equiparació amb l’IVA

Amb efectes des del dia 1 d’agost de 2013, s’augmenta del 8% al 10% el tipus impositiu aplicable a la transmissió de bens immobles i la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre aquests, exceptuant els drets reals de garantia. D’aquesta manera, se situa al mateix nivell que l’ I.V.A que grava les operacions d’habitatge nou.

  • Es mantenen els tipus reduïts següents:

 

El 5% -> per aquelles operacions d’adquisició d’habitatge familiar per part de persones menors de 32 anys amb una base imposable en l’I.R.P.F, una vegada descomptats els mínims personals i familiar, inferior a 30.000.- € i per membres de famílies nombroses.

El 7% -> per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial.

 

 

 

Olot, juliol 2013