Coeficients d’actualització de valors cadastrals

Setembre 2017 – El dia 21 de setembre va ser publicada l’Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre, al BOE núm 228, on s’estableixen els municipis on són aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals establerts a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

Segons el text, l’ordre ha entrat en vigor el dia següent de la publicació i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2018.

Al web de la Direcció General del Cadastre es pot consultar de manera senzilla el coeficient per municipi:

http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

I pots consultar l’ordre completa a:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10740