Reducció del límit dels pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 € quan alguna de les parts intervinents ho fa en qualitat d’empresari o professional

Setembre 2021 – Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, modifica la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Des del passat onze de juliol, no podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

A l’efecte del càlcul se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 25 per cent de la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera.

Límit pagament efectiu