Els nous contractes temporals el 2022 – RDL 32/2021

Els contractes temporals després de la reforma laboral

La reforma laboral introdueix una nova regulació de la contractació temporal que serà aplicable des del 31 de març de 2022, amb la desaparició dels contractes temporals tal com els coneixíem fins ara (contractes d’obra, interinitat i eventuals), i només es podran subscriure els contractes de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador.

Un dels objectius de la reforma laboral aprovada pel legislador és el d’eliminar la temporalitat en les contractacions (la nova redacció de l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors presumeix que el contracte se subscriu per temps indefinit) i per tant perquè s’entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s’especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

Amb la reforma laboral desapareix la possibilitat de realitzar contractes per obra o servei determinat, i només es podrà efectuar el contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador.

Les noves modalitats de contractació de durada determinada s’articulen per un contracte de circumstàncies de la producció amb dos subtipus de causes, unes conjunturals d’oscil·lacions productives imprevisibles amb una durada màxima de 6 mesos ampliable per conveni col·lectiu a 12 mesos; i altres d’ocasionals, previsibles que l’empresa podrà utilitzar durant un període de 90 dies a l’any. En aquests contractes es penalitza la seva durada inferior a 30 dies amb una cotització addicional.

L’anterior contracte d’interinitat passa a denominar-se de substitució però manté els mateixos supòsits de formalització.

Obra o servei

El contracte temporal d’obra o servei desapareix/erà. Aquesta eliminació entrarà en vigor el 31 de març de 2022 (des d’aquesta data ja no se’n podran realitzar!!!), tot aplicant-se el règim transitori que s’indica tot seguit.

Règim transitori

Els contractes d’obra o servei, eventuals o d’interinitat subscrits abans del 31-12-2021 es mantindran vigents fins a la seva durada màxima, encara que es produeixi amb posterioritat al 30-03-2022, i es regiran per la normativa anterior.

Els contractes d’obra i servei o eventuals subscrits entre el 31-12-2021 i el 30-03-2022 es regiran per la normativa anterior, però la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos. Des del 31-03-2022 només es podran subscriure nous contractes segons la nova normativa (però ja no el d’obra o servei).

Altres modificacions a tenir en compte

S’exclou com a causa de temporalitat del contracte per circumstàncies de la producció la realització    dels   treballs  en   el   marc   de   contractes,  subcontractes  o   concessions administratives que constitueixin l’activitat ordinària de l’empresa. Per aquesta causa i per la desaparició del d’obra o servei, s’hauran de direccionar amb el contracte fix discontinu. Es facilita que el contracte temporal es pugui considerar indefinit, ja que es presumeix que tot contracte ho és (d’indefinit). Així:

  • Frau de llei: se substitueix la referència al “frau de llei” per l’al·lusió al simple incompliment dels requisits legals sense més.
  • Falta d’alta a la SS més enllà del període de prova: s’elimina l’excepció que la naturalesa de l’activitat o servei sigui
  • Encadenament de dos o més contractes temporals

Per la mateixa persona: es redueixen el termini d’encadenament i el del període de referència, passant de 24 mesos en un període de 30 mesos, a 18 mesos en un període de24 mesos, inclosos els períodes de posada a disposició a través d’empreses de treball temporal (ETT).

Es té en compte el mateix lloc de treball ocupat per altres persones anteriorment: s’afegeix que també adquirirà la condició de fixa la persona que ocupi un lloc de treball ocupat abans, immediatament, durant més de 18 mesos en un període de 30 mesos, mitjançant contractes temporals per circumstàncies de la producció o mitjançant ETT.

Es modifica el sistema de cotització addicional pels contractes temporals que passa de penalitzar  només les contractacions inferiors  a  5  dies  a  aplicar-se  a  tots  els  contractes inferiors a 30 dies. La penalització consistirà en una taxa fixa per a cada contracte de 3 vegades la quota per contingències comunes calculada sobre la base mínima diària del grup 8 de cotització. Avui dia el sobre-cost fix addicional per contracte és de 26,6 €.

S’endureix el RÈGIM SANCIONADOR enfront d’incompliments en matèria de contractació temporal en considerar que s’haurà produït una infracció per a cadascun dels treballadors afectats, i en fixar unes quanties específiques de les sancions per a aquests incompliments, que aniran d’un mínim de 1.000 € a un màxim de 10.000 € (per treballador).

Anteriorment se sancionava l’empresa per les contractacions temporals irregulars en general. Ara se sanciona l’empresa per a cada contracte temporal irregular.