Despeses deduibles

Novembre 2021 – En els últims temps, han augmentat d’una forma molt significativa els controls i revisions de l’Administració tributària adreçats a comprovar la correcta deducció  en  l’IRPF  de  les  despeses  en  la  determinació  del  rendiment  net  de l’activitat dels  empresaris  i  professionals,  persones  físiques,  titulars  dels  seus negocis o activitats.

Aquests contribuents presenten una doble casuística: l’àmbit personal i l’empresarial, per la qual cosa és freqüent que es comprovi que no es transfereixin despeses de l’àmbit personal a l’empresarial.

És per aquest motiu que avui ens  centrarem,  de forma  més detallada,  en la revisió  de  les  obligacions  a  complir  a  l’hora  de procedir  a  la  determinació  del rendiment net i el criteri  d’imputació d’ingressos i despeses que cal utilitzar en la vostra activitat.

En primer lloc, els requisits a complir de forma general per les despeses són:

 • Que estiguin comptabilitzades / registrades en els llibres registre dels empresaris
 • Que siguin justificades documentalment (mitjançant factura o document equivalent)
 • Imputació temporal a la Base Imposable del IRPF del període en què s’han meritat
 • Les despeses hauran d’estar correlacionades amb els ingressos: és a dir, la despesa haurà de tenir relació directa o indirecta amb els ingressos o bé amb algun dels actius afectes a l’activitat.

A mode de llista enunciativa, són deduïbles les despeses -sempre que tinguin a veure amb l’activitat econòmica realitzada- relatives a:

 • compres i consums
 • despeses de serveis professionals
 • les primes d’assegurances
 • subministraments com el consum de gas, electricitat i aigua, arrendaments i despeses de manutenció
 • conservació i reparació
 • despeses de transports
 • material d’oficina
 • despeses de comunicació
 • serveis d’assessoria
 • relacions públiques i publicitat
 • tributs
 • despeses de personal
 • seguretat social a càrrec de l’empresa (cotitzacions dels empleats així com les del propi

empresari)

 • altres despeses socials
 • despeses financeres i
 • dotacions a l’amortització

D’ençà del gener de 2018 s’han introduït algunes modificacions encaminades a facilitar la deducció de despeses com:

 • Despeses de manutenció del propi contribuent sempre que siguin en establiments de restauració i  hostaleria  i  s’abonin  utilitzant  qualsevol  mitjà  de  pagament  electrònic, corresponguin a la realització de l’activitat econòmica i complint els límits quantitatius previstos per despeses normals de manutenció pels treballadors.
 • Si el  contribuent  afecta  parcialment  el  seu  habitatge  a  l’exercici  de  l’activitat,  els subministraments seran deduïbles en el percentatge resultat d’aplicar el 30% a la proporció que resulti entre els metres quadrats destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total. Les despeses derivades de la titularitat de l’immoble (IBI, comunitat de propietaris, amortitzacions) són deduïbles en proporció a la part d’habitatge afecte a l’activitat i segons el percentatge de titularitat del contribuent, sense haver-se de ponderar pel 30% previst pels subministraments.
 • Primes d’assegurances de malaltia satisfetes pel contribuent, són deduïbles en la part que correspon a la seva pròpia cobertura i del cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell amb el límit de 500€ a l’any per cadascun (1500€ en cas de discapacitats).

Respecte  a  l’ús  dels  vehicles  privats  dels  empresaris  autònoms  i  professionals simultàniament en l’activitat i en l’àmbit privat és segurament el cost o despesa que  més  interès  i  consultes  genera.  Malauradament,  la  normativa  del  IRPF  és molt contundent al respecte i requereix d’afectació exclusiva per a procedir a deduir   qualsevol   despesa   relacionada   amb   el  vehicle.   Aquesta   afectació exclusiva  s’haurà  d’acreditar  pel  contribuent  i  com  en  la  resta  de  casos,  la valoració de les proves és competència dels serveis de gestió tributària