Bo Lloguer Jove i Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022 – 2025. Reial Decret 42/2022, de 18 de gener

Entrada en vigor: 20 de gener de 2022 (tot i que els ajuts es podran reconèixer amb efectes de l’1de gener de 2022).

El Govern estatal pretén impulsar ara l’accés de les persones joves a l’habitatge en lloguer mitjançant la implantació del “Bo jove per al lloguer” regulat en aquest reial decret.

Requisits

El “Bo jove per al lloguer” es dissenya amb una ajuda de 250 euros mensuals que s’atorgarà a les persones que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

  1. Ser major d’edat i tenir fins a trenta-cinc anys, inclosa l’edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l’ajuda.
  2. Posseir la nacionalitat espanyola, o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitaris hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a
  3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús. En el cas de lloguer d’habitació no és exigible que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994.
  4. Disposar almenys d’una font regular d’ingressos que li reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM, es a dir, 318 euros anuals.

No podrà concedir-se l’ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les quals tinguin la seva residència habitual i permanent en l’habitatge objecte del contracte d’arrendament o de cessió d’ús es trobi en alguna de les situacions que a continuació s’indiquen:

1. Ser propietària o usufructuària d’algun habitatge a S’exceptua:

  • els qui sent titulars d’un habitatge acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat
  •  quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat de la persona titular o alguna altra persona de la unitat de convivència.

2. Que la persona arrendatària, tingui parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona arrendadora o cedent de l’habitatge.

3. Que la persona arrendatària, sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o

Topalls del preu del lloguer

Els topalls de la renda mensual de l’habitatge se situarà en 600 euros, ampliables a 900. En cas que l’ajuda se sol·liciti per al lloguer d’una habitació, el lloguer tindrà un topall de 300 euros ampliables a 450 euros. Els màxims s’hauran de consensuar amb les autonomies en una conferència sectorial, que també abordarà els criteris de repartiment.

Pagament de l’ajuda

El “Bo jove per al lloguer” s’abonarà a la persona beneficiària o a l’entitat col·laboradora corresponent, amb caràcter general, de manera periòdica, si pot ser mensual, pels òrgans competents de les comunitats autònomes. Es podran fer pagaments anticipats i abonaments a compte sense exigència de garantia o aval als beneficiaris.

Destí

L’ajuda del “Bo jove per al lloguer” haurà de destinar-se obligatòriament per la persona beneficiària al pagament de la renda arrendatícia o preu de cessió del seu habitatge o habitació habituals i permanents.

Compatibilitat de l’ajuda

No es podrà compatibilitzar amb cap altra ajuda que per al pagament del lloguer puguin concedir les Comunitats autònomes, les entitats locals o qualssevol altres.

Sí que serà compatible amb altres prestacions destinades per al mateix objecte a beneficiaris especialment vulnerables. També és compatible amb les prestacions no contributives de la Seguretat Social i l’Ingrés Mínim Vital. La suma del “Bo jove per al lloguer” i les esmentades ajudes tindran com a límit el 100% de la renda arrendatària.

Es calcula que l’ajuda es podrà demanar d’aquí un mes i mig o dos mesos, segons previsions fetes des del Govern de l’Estat.

BONIFICACIO LLOGUER JOVE-1