La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l’estat de l’edifici (IITE).

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE), descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals, que poden afecar els elements comuns que s’indiquen en el model normalitzat d’informe (generat amb el GENERADOR), tot i que s’hi hagi d’accedir per zones d’ús privatiu, i la seva qualificació. Tambè conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessiblitat de l’edifici.

Es regula mitjançant el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Seguidament us donem més detalls, i si voleu més informació sobre l’inspecció tècnica del seu edifici en concret, podeu contactar amb nosaltres.